Toolbox

Polish version below / wersja polska poniżej.

Slack

My primary tool for communicating with students is Slack. If you decide to cooperate with me, you will be invited to a shared workspace.

Overleaf

Theses should be created using LaTeX. There is an AGH thesis template available, prepared by prof. dr hab. Marcin Szpyrka, dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa, prof. n. and mgr inż. Paweł Kłeczek.

My preferred form of cooperation is via project created and shared with me using the Overleaf platform. The platform enables version control and online collaboration and eliminates any technical problems that could arise from differences in the working environment. Please, make sure the name of the project includes your name and surname – navigating among a dozen projects entitled “bachelor’s / master’s / diploma thesis” is quite burdensome.

It is also worth it to set the appropriate language in the project settings (US / British English or Polish if needed).

Grammarly

Grammarly is a handy tool when writing a thesis in English. Unfortunately, there is no direct integration with Overleaf available. Still, the LaTeX tags copied with a piece of text in most cases do not seem to be particularly disturbing Grammarly’s inner workings. It is worth remembering to set the same language variant on both platforms.

Git

As part of the work, it will probably be necessary to write code or configure/modify existing projects. The code you create should be versioned and (if not public) shared with me using platforms such as Bitbucket or GitHub.

If you are going to work with code from my private repositories, please create an empty repository and add me to it so I can manually fork. Bitbucket (where I have most of the code) unfortunately has low limits on the total number of unique users added to all private repositories. In the case of public repositories, please fork it yourself and then grant me access.

VS Code

I use the VS Code editor to work with code, especially in Python. One of its main advantages is the ability to connect via SSH to a remote server where you can work (almost) as locally.

Some of the useful extensions include:

If you use an extension that allows you to work on a remote server or in a container, the extensions must be installed in a remote instance of VS Code, not a local one.


Slack

Moim podstawowym narzędziem do komunikowania się z dyplomantami jest Slack. Decydując się na współpracę ze mną, zostaniecie Państwo zaproszeni do wspólnego obszaru roboczego.

Overleaf

Prace dyplomowe tworzone powinny być z wykorzystaniem LaTeX. Dostępny jest szablon pracy dyplomowej AGH, przygotowany przez prof. dr hab. Marcina Szpyrkę, dr hab. inż. Grzegorza J. Nalepę, prof. n. oraz mgr inż. Pawła Kłeczka.

Preferowaną przeze mnie formą współpracy jest stworzenie i udostępnienie mi projektu na platformie Overleaf. Umożliwia ona kontrolę wersji oraz współpracę online, eliminuje także wszelkie problemy techniczne które mogły by wynikać z różnic w środowisku używanym do kompilowania. Bardzo proszę, by nazwa projektu zawierała Państwa imię i nazwisko – nawigowanie wśród kilkunastu projektów zatytułowanych “praca inżynierska / magisterska / dyplomowa” jest dość uciążliwe.

Warto także zadbać o wybór odpowiedniego języka w ustawieniach projektu (US/British English czy też język polski jeśli jest taka potrzeba).

Grammarly

Bardzo przydatnym narzędziem w trakcie pisania pracy w języku angielskim jest Grammarly. Nie jest niestety dostępna bezpośrednia integracja z Overleaf, natomiast skopiowane z fragmentem tekstu znaczniki LaTeX w większości przypadków nie wydają się jakoś szczególnie Grammarly przeszkadzać. Warto pamiętać o ustawieniu tej samej odmiany języka w obu serwisach.

Git

W ramach prac konieczne zapewne będzie pisanie kodu bądź też konfiguracja/modyfikacja istniejących projektów. Tworzony przez Państwa kod powinien być więc wersjonowany i (jeśli nie jest publiczny) współdzielony ze mną z wykorzystaniem platform takich jak Bitbucket czy GitHub.

Jeśli mają pracować Państwo w oparciu o kod z moich prywatnych repozytoriów, bardzo proszę o założenie pustego repozytorium i dodanie mnie do niego, żebym mógł ręcznie zrobić forka – Bitbucket (na którym mam większość kodu) niestety ma bardzo niskie limity na sumaryczną liczbę unikalnych użytkowników dodanych do wszystkich prywatnych repozytoriów. W przypadku repozytoriów publicznych proszę o samodzielne sforkowanie i następnie nadanie mi dostępu.

VS Code

Osobiście do pracy z kodem, w szczególności w Pythonie, używam edytora VS Code. Jedną z jego głównych zalet jest możliwość podłączenia się po SSH do zdalnego serwera, na którym można pracować (niemal) jak lokalnie.

Wśród przydatnych rozszerzeń można wymienić:

W przypadku korzystania z wtyczki umożliwiającej pracę na zdalnym serwerze czy też w kontenerze, rozszerzenia muszą zostać zainstalowane w zdalnej, a nie lokalnej instancji VS Code.